Walne zgromadzenia

Rok 2018

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r., (czwartek) o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
 
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z, KSH2art. 402


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 20 kwietnia 2018 r.) wynosi:
  42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH


 
Uchwała nr 1
w sprawie:  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 
Uchwała nr 2
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 
Uchwała nr 3
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
 
Uchwała nr 4
w sprawie:  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2017

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Uchwała nr 5
w sprawie:
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
 
Uchwała nr 6
w sprawie:  przeznaczenia zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
 
Uchwała nr 7, 8, 9  
w sprawie:  absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017
 
Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
w sprawie:  absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
 
Uchwała nr 17
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji

 
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji

 
Uchwała nr 25, 26, 27
w sprawie: określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

 
IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:
·         Bożena Ciupińska
·         Bogusław Pilszczek
·         Jacek Wysocki
·         Arkadiusz Chojnacki
·         Radosław Wojciechowski
·         Paweł Jaguś

 
IVa. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia:
·         Michał Gargul


V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 

VI. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl

Rok 2017

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

 


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 13 kwietnia 2017r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
Jednostkowy raport roczny za 2016
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2016
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2016.
Skonsolidowany raport roczny za 2016
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2016
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016.
Uchwała nr 6, 7, 8
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016.
Uchwała nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2016 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
Uchwała nr 18
w sprawie: zmian w Statucie Spółki - wraz z uzasadnieniem
Uchwała nr 19
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia - wraz z uzasadnieniem

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

V. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl

Rok 2016

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

 
II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 22 kwietnia 2016r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
Jednostkowy raport roczny za 2015
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2015
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2015.
Skonsolidowany raport roczny za 2015
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2015
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
Uchwała nr 7, 8, 9, 10
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2015.
Uchwała nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2015.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2015 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
Uchwała nr 19
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Uchwała nr 20
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Paweł Jaguś (życiorys zawodowy)
Uchwała nr 21
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Uchwała nr 22
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej


IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Rok 2015

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r.,(piątek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 10 kwietnia 2015r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
Jednostkowy raport roczny za 2014
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2014
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2014.
Skonsolidowany raport roczny za 2014
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2014
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
Uchwała nr 7, 8, 9
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2014.
Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
Uchwała nr 17
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 26
w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:

 • Bożena Ciupińska
 • Jerzy Burdzy
 • Arkadiusz Chojnacki
 • Rafał Maciejewicz
 • Radosław Wojciechowski
 • Jacek Wysocki
 • Leszek Ciupiński
 • Bogusław Pilszczek

Kandydat zgłoszony 7 maja 2015 r.
V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.zarzadu@essystem.pl)

Zgodnie z zasadą nr II.1.7) Dobrych Praktyk, obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Zarządu.

Rok 2014

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r., o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 10 kwietnia 2014r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
Jednostkowy raport roczny za 2013
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2013
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2013.
Skonsolidowany raport roczny za 2013
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2013
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2013 i wypłaty dywidendy.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2013
Uchwała nr 7, 8, 9, 10, 11
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013.
Uchwała nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2013.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2013 roku
Sprawozdanie z działalnosci Komitetu Audytu działajacego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Uchwała nr 20
w sprawie: zmiany statutu

V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.zarzadu@essystem.pl)
Zgodnie z zasadą nr II.1.7) Dobrych Praktyk, obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki.

Rok 2013

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r., o godz. 11.00, w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Hotelu Galaxy, w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 23 kwietnia 2013r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2012.
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2012.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2012
Uchwała nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2012.
Uchwała nr 13, 14, 15, 16, 17, 18
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2012.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2012
Uchwała nr 19
w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 20, 21
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej


IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:


V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)
Przed WZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w WZA.
Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.


VII. Uchwały podjęte w czasie obrad WZA.

Rok 2012

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2012 r., o godz. 11.00, w Krakowie, ul. Przemysłowa 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 12 kwietnia 2012r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2011.
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2011.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2011
Uchwała nr 6, 7, 8, 9, 10
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2011.
Uchwała nr 11, 12, 13, 14, 15
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2011.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2011
Uchwała nr 16
w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 17, 18, 19, 20, 21, 22
w sprawie powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 23
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Uchwała nr 24
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Uzasadnienie do uchwały
Uchwała nr 25
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Uzasadnienie do uchwały

IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:

Zgłoszeni w dniu 07.05.2012r.

V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)

Zgodnie z zasadą nr II.1.(7 Dobrych Praktyk), obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki.

 


VII. Uchwały podjęte w czasie obrad WZA.

Rok 2011

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r., o godz. 11.00, w Krakowie, ul. Przemysłowa 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH


Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 21 kwietnia 2011r) wynosi: 42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2010.
Uchwała nr 4
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2010.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2010
Uchwała nr 5, 6, 7, 8
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2010.
Uchwała nr 9, 10, 11, 12, 13
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2010.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2010


IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


V. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)


Przed WZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w WZA. Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.


VI. Uchwały podjęte w czasie obrad WZA.

Rok 2010

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r., o godz. 11.00,
w Krakowie, ul. Przemysłowa 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 15 kwietnia 2010r) wynosi: 42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2009.
Uchwała nr 4
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2009.
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A dotycząca podziału zysku za rok 2009
Uchwała nr 5, 6, 7
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2009.
Uchwała nr 8, 9, 10, 11, 12, 13
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2009.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku 2009


IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


V. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)

Przed WZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w WZA. Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.


VI. Uchwały podjęte w czasie obrad WZA.

Rok 2009-NWZA

I. Termin, miejsce i porządek obrad NWZA

Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2009 r., o godz. 11.00, w Krakowie, ul. Przemysłowa 2.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 4 listopada 2009r) wynosi: 42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH


IV. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej - życiorysy zawodowe:

Uzasadnienie kandydatury


V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)

Przed NWZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w NWZA. Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.


VII. Uchwały podjęte w czasie obrad NWZA.

Rok 2009

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES-SYSTEM S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 KSH zwołuje na dzień 22 maja 2009 r. na godzinę 11, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
z następującym porządkiem obrad:

II. Podjęte uchwały
Uchwała nr 1
w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008
Uchwała nr 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok obrotowy 2008
Uchwała nr 3
w sprawie: przeznaczenia zysku
Uchwały nr 4, 5, 6
w sprawie: Absolutorium dla Zarządu ES-SYSTEM SA
Uchwały nr 7, 8, 9, 10, 11
w sprawie: Absolutorium dla Członków RN ES-SYSTEM SA
Uchwała nr 12
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
Uchwały nr 13, 14, 15, 16, 17
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Uchwała nr 18
w sprawie: określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Uchwała nr 19
w sprawie: zmiany Artykułu 6 ust. 1 Statutu Spółki
Uchwała nr 20
w sprawie: zmiany Artykułu 24 Statutu Spółki
Uchwała nr 21
w sprawie: zmiany Artykułu 25 Statutu Spółki
Uchwała nr 22
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Uchwała nr 23
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia


III. Uzasadnienie Projektów Uchwał

Uzasadnienie Uchwały nr 19
Uzasadnienie Uchwały nr 20
Uzasadnienie Uchwały nr 21
Uzasadnienie Uchwały nr 23


IV. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej - życiorysy zawodowe:

Uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.


V. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)

Zgodnie z zasadą nr II.1.5 Dobrych Praktyk 2008, obowiązująca Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwiła akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail. Adres ten był na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki. W ciągu 14 dni przed WZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w WZA. Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.

Rok 2008

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA
 

Zarząd ES-SYSTEM S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 KSH zwołuje na dzień 20 czerwca 2008 r. na godzinę 11, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania finansowego za rok 2007,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007,
  3. wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2007,
  4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2007,
  5. opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2007 oraz sprawozdania z badania:
  1. sprawozdania finansowego za rok 2007,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007,
  3. wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2007.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2007.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Założeniach do Programu Motywacyjnego w Spółce.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
II. Podjęte uchwały
Uchwała nr 1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Uchwała nr 2
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM
Uchwała nr 3
Podział zysku za rok obrotowy 2007
Uchwały nr 4, 5, 6
Absolutorium dla Zarządu ES-SYSTEM SA
Uchwały nr 7, 8, 9, 10, 11, 12
Absolutorium dla Członków RN ES-SYSTEM SA
Uchwała nr 13
Określenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Uchwała nr 14
Zmiana założeń Programu Motywacyjnego w Spółce

III. Uzasadnienie Projektów Uchwał

Uzasadnienie Uchwały nr 13
Uzasadnienie Uchwały nr 14

 

V. Pytania Akcjonariuszy (biuro.spolki@essystem.pl)

Zgodnie z zasadą nr II.1.5 Dobrych Praktyk 2008, obowiązująca Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwiła akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w  trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail. Adres ten był na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki. W ciągu 14 dni przed WZA oraz w trakcie obrad Zgromadzenia, do Spółki nie wpłynęło żadne pytanie od akcjonariuszy. Pytania nie były również zadawane przez akcjonariuszy uczestniczących osobiście w WZA. Stąd też brak w serwisie internetowym punktu dotyczącego Pytań i Odpowiedzi dla Akcjonariuszy.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.