Walne zgromadzenia

Rok 2020 - NWZA

I. Termin, miejsce i porządek obrad NWZ
Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), informuje ze dnia 31 stycznia 2020 roku, odbyło się w Warszawie, w siedzibie pełnomocnika spółki Glamox AS Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A.
Wobec spełnienia wymogu określonego w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (reprezentowany był cały kapitał zakładowy i nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania. Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji reprezentowanych przez spółkę Glamox AS na NWZ dnia 31 stycznia 2020 r. wynosi: 42 863 637
II. Klauzule informacyjne
Klauzula informacyjna dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza
 
 

Rok 2019 - NWZA

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA
Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 400 §1 i 2, art. 401 §1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. (w środę) o godz. 13.00, w Krakowie, w siedzibie spółki ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
 
Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz brak odpowiedniego zaplecza technicznego oraz organizacyjnego Spółka nie przewiduje transmisji obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 
Ogłoszenie o zwołaniu WZ Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH
II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (tj. 14 listopada 2019 r.) wynosi:  42 863 637

III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 
V. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl
 
VI. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi
Klauzula informacyjna dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza
Klauzula informacyjna dla uczestników Walnego Zgromadzenia w związku z jego rejestracją i upublicznieniem
 


 

Rok 2019

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r., (czwartek) o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
 
Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz brak odpowiedniego zaplecza technicznego oraz organizacyjnego Spółka nie prowadziła transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z, KSH2art. 402


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 12 kwietnia 2019 r.) wynosi:
  42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.


Uchwała nr 2
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.


Uchwała nr 3
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 4
w sprawie:  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2018

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5
w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok 2018


Uchwała nr 6, 7 
w sprawie:  absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018


Uchwała nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
w sprawie:  absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku 2018
Sprawozdanie z pracy Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2018 roku

Uchwała nr 16
w sprawie:  wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

V. Kontakt dla Akcjonariuszy  biuro.zarzadu@essystem.pl

VI. Klauzule informacyjne
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi
Klauzula informacyjna dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza
Klauzula informacyjna dla uczestników Walnego Zgromadzenia w związku z jego rejestracją i upublicznieniem

Rok 2018

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r., (czwartek) o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
 
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z, KSH2art. 402


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 20 kwietnia 2018 r.) wynosi:
  42 863 637


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH


 
Uchwała nr 1
w sprawie:  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 
Uchwała nr 2
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 
Uchwała nr 3
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
 
Uchwała nr 4
w sprawie:  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2017

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Uchwała nr 5
w sprawie:
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
 
Uchwała nr 6
w sprawie:  przeznaczenia zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
 
Uchwała nr 7, 8, 9  
w sprawie:  absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017
 
Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
w sprawie:  absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
 
Uchwała nr 17
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji

 
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji

 
Uchwała nr 25, 26, 27
w sprawie: określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

 
IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:
·         Bożena Ciupińska
·         Bogusław Pilszczek
·         Jacek Wysocki
·         Arkadiusz Chojnacki
·         Radosław Wojciechowski
·         Paweł Jaguś

 
IVa. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia:
·         Michał Gargul


V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 

VI. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl

Rok 2017

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

 


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 13 kwietnia 2017r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
Jednostkowy raport roczny za 2016
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2016
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2016.
Skonsolidowany raport roczny za 2016
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2016
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016.
Uchwała nr 6, 7, 8
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016.
Uchwała nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2016 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
Uchwała nr 18
w sprawie: zmian w Statucie Spółki - wraz z uzasadnieniem
Uchwała nr 19
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia - wraz z uzasadnieniem

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

V. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl

Rok 2016

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

 
II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 22 kwietnia 2016r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
Jednostkowy raport roczny za 2015
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2015
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2015.
Skonsolidowany raport roczny za 2015
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2015
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
Uchwała nr 7, 8, 9, 10
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2015.
Uchwała nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2015.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2015 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
Uchwała nr 19
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Uchwała nr 20
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Paweł Jaguś (życiorys zawodowy)
Uchwała nr 21
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Uchwała nr 22
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej


IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Rok 2015

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r.,(piątek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 10 kwietnia 2015r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
Jednostkowy raport roczny za 2014
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2014
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2014.
Skonsolidowany raport roczny za 2014
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2014
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
Uchwała nr 7, 8, 9
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2014.
Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
Uchwała nr 17
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 26
w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:

  • Bożena Ciupińska
  • Jerzy Burdzy
  • Arkadiusz Chojnacki
  • Rafał Maciejewicz
  • Radosław Wojciechowski
  • Jacek Wysocki
  • Leszek Ciupiński
  • Bogusław Pilszczek

Kandydat zgłoszony 7 maja 2015 r.
V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.zarzadu@essystem.pl)

Zgodnie z zasadą nr II.1.7) Dobrych Praktyk, obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Zarządu.

Rok 2014

I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA

Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r., o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH

Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 10 kwietnia 2014r) wynosi:  42 863 637 


III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 2
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
Jednostkowy raport roczny za 2013
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2013
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2013.
Skonsolidowany raport roczny za 2013
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2013
Uchwała nr 5
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Uchwała nr 6
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2013 i wypłaty dywidendy.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2013
Uchwała nr 7, 8, 9, 10, 11
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013.
Uchwała nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2013.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2013 roku
Sprawozdanie z działalnosci Komitetu Audytu działajacego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Uchwała nr 20
w sprawie: zmiany statutu

V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika


VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.zarzadu@essystem.pl)
Zgodnie z zasadą nr II.1.7) Dobrych Praktyk, obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.