Informacje finansowe

dane w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 I-III kwartał 2018
Przychody ze sprzedaży 166 419 169 016 184 160 182 131 189 699 142 469
Dynamika sprzedaży w % -2% 2% 9% -1% 4% 5%
EBIT 4 856 6 810 9 898 3 534 7 666 6 979
Rentowność EBIT % 3% 4% 5% 2% 4% 4,9%
Amortyzacja 8 031 8 551 8 800 8 454 9 055 7 266
EBITDA 12 887 15 360 18 698 11 988 16 721 14 246
Rentowność EBITDA % 8% 9% 10% 7% 9% 10%
Zysk brutto 5 042 7 073 10 001 3 870 7 281 7 142
Podatek dochodowy -546 -910 -1 588 -580 -257 -718
Zysk netto 4 496 6 164 8 413 3 290 7 024 6 424
Rentowność wyniku netto % 3% 4% 5% 2% 4% 5%
Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel
 
dane w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 I-III kwartał 2018
Aktywa trwałe 84 670 82 267 76 483 73 139 70 496 67 551
Aktywa obrotowe 103 586 105 626 110 810 106 970 114 981 105 004
Aktywa razem 188 255 187 893 187 293 180 110 188 741 172 555
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 27 418 23 364 29 889 30 440 32 971 25 413
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 403 9 078 8 637 8 495 7 713 7 663
Kapitał własny 151 435 155 451 148 767 141 174 148 056 139 479
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.