Informacje finansowe

dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I-III kw. 2019
Przychody ze sprzedaży 169 016 184 160 182 131 189 699 191 731 161 098
Dynamika sprzedaży w % 2% 9% -1% 4% 1% 13%
EBIT 6 810 9 898 3 534 7 666 5 588 6 568
Rentowność EBIT % 4% 5% 2% 4% 3% 4,1%
Amortyzacja 8 551 8 800 8 454 9 055 9 575 8 224
EBITDA 15 360 18 698 11 988 16 721 15 162 14 792
Rentowność EBITDA % 9% 10% 7% 9% 8% 9%
Zysk brutto 7 073 10 001 3 870 7 281 5 692 6 093
Podatek dochodowy -910 -1 588 -580 -257 -85 382
Zysk netto 6 164 8 413 3 290 7 024 5 607 6 475
Rentowność wyniku netto % 4% 5% 2% 4% 3% 4%
Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel
 
dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I-III kw. 2019
Aktywa trwałe 82 267 76 483 73 139 70 496 66 780 85 914
Aktywa obrotowe 105 626 110 810 106 970 114 981 112 331 123 471
Aktywa razem 187 893 187 293 180 110 188 741 179 111 209 385
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 23 364 29 889 30 440 32 971 33 021 38 879
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 078 8 637 8 495 7 713 7 647 25 899
Kapitał własny 155 451 148 767 141 174 148 056 138 443 144 607
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.