Informacje finansowe

dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I i II kw. 2019
Przychody ze sprzedaży 169 016 184 160 182 131 189 699 191 731 105 076
Dynamika sprzedaży w % 2% 9% -1% 4% 1% 15%
EBIT 6 810 9 898 3 534 7 666 5 588 5 612
Rentowność EBIT % 4% 5% 2% 4% 3% 5,3%
Amortyzacja 8 551 8 800 8 454 9 055 9 575 5 206
EBITDA 15 360 18 698 11 988 16 721 15 162 10 818
Rentowność EBITDA % 9% 10% 7% 9% 8% 10%
Zysk brutto 7 073 10 001 3 870 7 281 5 692 5 083
Podatek dochodowy -910 -1 588 -580 -257 -85 2
Zysk netto 6 164 8 413 3 290 7 024 5 607 5 085
Rentowność wyniku netto % 4% 5% 2% 4% 3% 5%
Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel
 
dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I i II kw. 2019
Aktywa trwałe 82 267 76 483 73 139 70 496 66 780 79 624
Aktywa obrotowe 105 626 110 810 106 970 114 981 112 331 119 461
Aktywa razem 187 893 187 293 180 110 188 741 179 111 199 085
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 23 364 29 889 30 440 32 971 33 021 35 759
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 078 8 637 8 495 7 713 7 647 19 800
Kapitał własny 155 451 148 767 141 174 148 056 138 443 143 527
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.