Informacje finansowe

dane w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 166 419 169 016 184 160 182 131 189 699 91 402
Dynamika sprzedaży w % -2% 2% 9% -1% 4% -1%
EBIT 4 856 6 810 9 898 3 534 7 666 3 952
Rentowność EBIT % 3% 4% 5% 2% 4% 4,3%
Amortyzacja 8 031 8 551 8 800 8 454 9 055 4 804
EBITDA 12 887 15 360 18 698 11 988 16 721 8 756
Rentowność EBITDA % 8% 9% 10% 7% 9% 10%
Zysk brutto 5 042 7 073 10 001 3 870 7 281 4 165
Podatek dochodowy -546 -910 -1 588 -580 -257 -317
Zysk netto 4 496 6 164 8 413 3 290 7 024 3 848
Rentowność wyniku netto % 3% 4% 5% 2% 4% 4%
Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel
 
dane w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 I półrocze 2018
Aktywa trwałe 84 670 82 267 76 483 73 139 70 496 68 329
Aktywa obrotowe 103 586 105 626 110 810 106 970 114 981 122 814
Aktywa razem 188 255 187 893 187 293 180 110 188 741 191 144
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 27 418 23 364 29 889 30 440 32 971 46 744
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 403 9 078 8 637 8 495 7 713 7 496
Kapitał własny 151 435 155 451 148 767 141 174 148 056 136 905
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.