Informacje finansowe

dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I kw. 2019
Przychody ze sprzedaży 169 016 184 160 182 131 189 699 191 731 51 783
Dynamika sprzedaży w % 2% 9% -1% 4% 1% 24%
EBIT 6 810 9 898 3 534 7 666 5 588 2 812
Rentowność EBIT % 4% 5% 2% 4% 3% 5,4%
Amortyzacja 8 551 8 800 8 454 9 055 9 575 2 724
EBITDA 15 360 18 698 11 988 16 721 15 162 5 536
Rentowność EBITDA % 9% 10% 7% 9% 8% 11%
Zysk brutto 7 073 10 001 3 870 7 281 5 692 2 676
Podatek dochodowy -910 -1 588 -580 -257 -85 -18
Zysk netto 6 164 8 413 3 290 7 024 5 607 2 658
Rentowność wyniku netto % 4% 5% 2% 4% 3% 5%
Wybrane pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel
 
dane w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 I kw. 2019
Aktywa trwałe 82 267 76 483 73 139 70 496 66 780 80 603
Aktywa obrotowe 105 626 110 810 106 970 114 981 112 331 118 555
Aktywa razem 187 893 187 293 180 110 188 741 179 111 199 158
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 23 364 29 889 30 440 32 971 33 021 37 145
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 078 8 637 8 495 7 713 7 647 20 909
Kapitał własny 155 451 148 767 141 174 148 056 138 443 141 104
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.