FAQ

15.04.2014 – pytanie od inwestora indywidualnego
Co zamierzacie zrobić, żeby poprawić płynność akcji?


Płynność spółki ES-SYSTEM S.A. jest pochodną – między innymi – struktury akcjonariatu, która wg stanu na dzień 13.03.2014 roku, wygląda w następujący sposób:
Akcjonariusze Liczba głosów na WZA Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA
Bożena Ciupińska 12 125 355 12 125 355 28,29%
Bogusław Pilszczek – pośrednio poprzez Bowen Investments S.a.r.l. 8 587 265 8 587 265 20,04%
Marta Pilszczek 3 538 090 3 538 090 8,25%
Jacek Wysocki - pośrednio poprzez Hedland Holdings S.a.r.l. 4 966 902 4 966 902 11,59%
Amplico OFE * 3 500 000 3 500 000 8,17%
Aviva OFE * 2 443 014 2 443 014 5,70%
stan posiadania akcji zgodnie z Raportem Bieżącym nr 11/2013 z dn. 24.05.2013 r.

Od momentu debiutu spółki na GPW w Warszawie (9.03.2007), Spółka spełnia wszystkie wymogi mające na celu poprawę płynności akcji:
 • posiada animatora – funkcję tę pełni Dom Maklerski mBanku S.A.
 • prowadzi serwis www relacji inwestorskich według modelu GPW
 • publikuje informacje w serwisie GPWInfostrefa15.04.2014 – pytanie od inwestora indywidualnego
Czy w spółce jest program opcji menadżerskich lub czy jest rozważane jego wprowadzenie?


W 2013 roku Spółka nie posiadała dodatkowego programu wynagradzania (np. programu motywującego opartego na emisji akcji menadżerskich) dla członków organów Spółki.
Obowiązujący w Spółce system wynagradzania, na obecnym etapie jej rozwoju, spełnia swoją rolą z punktu widzenia zarówno efektywności procesów zarządzania jak i funkcji motywacyjnej. Aktualnie nie jest rozważane wprowadzenie programu opcji menadżerskich.15.04.2014 – pytanie od inwestora indywidualnego
Czy wyniki w 2014 roku będą lepsze niż w 2013?


Wyniki finansowe Grupy w 2014 roku będą pochodną sytuacji rynkowej, wzrostu sprzedaży w technologii LED oraz rozwoju eksportu. Spółka nie publikowała prognoz wyników dla 2014 r.
ES-SYSTEM będzie kontynuować wdrażanie nowych rozwiązań w technologii LED. Oczekuje się, że w 2014 roku tempo wzrostu udziału oświetlenia LED w całkowitym obrocie krajowym utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z przyjętą strategią zwiększony będzie nacisk na oferowanie wyrafinowanych technicznie rozwiązań oświetleniowych wzbogaconych o elementy sterowania - oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym. Trwają prace nad pozyskaniem nowych klientów w segmentach posiadających potencjał do zwiększenia udziału w rynku, tj. sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy sieciowe, w przemyśle i służbie zdrowia.
W sprzedaży eksportowej Grupa oczekuje na dalszy rozwój rynków zbytu. Ożywienie można zaobserwować na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie ES-SYSTEM bierze udział w wielu projektach oświetlenia obiektów sportowych, biurowych i edukacyjnych.
W Regionie Południe, w związku ze zwiększeniem popytu na lokale użytkowe o wysokim standardzie w Czechach, Słowacji i Rumunii, a tym samym w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa, wzrasta zapotrzebowanie na oświetlenie LED o wysokiej jakości. Zaplanowane zostały cztery prestiżowe projekty oświetlenia przemysłowego w Czechach i na Słowacji o dużej skali, tj. kilka tysięcy sztuk opraw LED.
19.03.2012 - pytanie od inwestora indywidualnego
Czy spółka organizuje cykliczne spotkania z Inwestorami? Kiedy było ostatnie i kiedy jest najbliższe?


Spółka organizuje spotkania z inwestorami instytucjonalnymi na życzenie instytucji finansowych.
Prezes Bogusław Pilszczek udziela odpowiedzi na wszystkie zgłaszane pytania droga telefoniczną lub spotyka się z akcjonariuszami w siedzibie Spółki. Po publikacji raportów okresowych organizowane są telekonferencje dla analityków, z których nagrania są zamieszczane na stronie www w lokalizacji:

inwest.essystem.pl/multimedia/telekonferencje
Ponadto, Prezes Zarządu spółki regularnie komentuje wyniki finansowe spółki w mediach finansowych. Wystąpienia Prezesa Pilszczka w TVN CNBC można obejrzeć w materiałach TVN CNBC na stronie TV.19.03.2012 - pytanie od inwestora indywidualnego
Czy spółka planuje kolejne emisje akcji, które wiązałyby się z rozwodnieniem kapitału?


Przy ogłaszaniu strategicznych decyzji Zarządu, Spółka kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami przejrzystości i równości dostępu do informacji. Dlatego też istotne informacje ogłaszane są Raportami Bieżącymi. Spółka, w zakresie zdarzeń wymagających raportowania, nie przekazuje na rynek informacji ani komentarzy do nich w sposób inny niż zgodny z Rozporządzeniem MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
19.03.2012 - pytanie od inwestora indywidualnego
Czy moglibyście Państwo przesłać życiorys Prezesa Zarządu i Członków Zarządu?


Życiorysy członków organów spółki dostępne są na stronie internetowej w lokalizacji:

inwest.essystem.pl/o-nas/wladze19.03.2012 - pytanie od inwestora indywidualnego
Czy spółka opublikowała prognozy wyników finansowych na 2012 rok (i lata kolejne)?


Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012 oraz lata kolejne a wszystkie Raporty Bieżące dostępne są w lokalizacji:

inwest.essystem.pl/raporty/biezace
Ocena sytuacji finansowej spółki jest dostępna w komentarzach zarządu do raportów okresowych.5.01.2012 - pytanie od inwestora indywidualnego
Od pewnego czasu posiadam walory Państwa spółki. Firma podoba mi się i z oczywistych względów będę jej kibicował i śledził jej wyniki. Dostrzegam jednak pewien problem: notowania ESS na GPW mają minimalną a czasami (np. obecnie) wręcz zerową płynność. Co jest tego powodem? Czy nie należałoby rozważyć skorzystać z usług animatora? Czy mogę prosić o komentarz w tej materii?
Czy mogę poprosić o choćby lakoniczną informację na temat bieżącej informacji tego co się dzieje w spółce z uwzględnieniem najbliższej przyszłości?


Płynność spółki ES‑SYSTEM S.A. jest pochodną – między innymi - struktury akcjonariatu, która wg stanu na dzień 10.11.2011 roku, wygląda w następujący sposób:Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze Liczba głosów na WZA Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA
Bożena Ciupińska – pośrednio poprzez Augusta Investments S.a.r.l. 12 125 355 12 125 355 28,29%
Bogusław Pilszczek – pośrednio poprzez Bowen Investments S.a.r.l. 8 587 265 8 587 265 20,04%
Marta Pilszczek 3 538 090 3 538 090 8,25%
Jacek Wysocki - pośrednio poprzez Hedland Holdings S.a.r.l. 4 966 902 4 966 902 11,59%
Amplico OFE * 2 353 995 2 353 995 5,49%
* zmiany nazwy z AIG OFE na Amplico OFE zgodnie z informacją otrzymaną dn. 15.10.2009r

Od momentu debiutu spółki na GPW w Warszawie (9.03.2007), emitent posiada animatora. Funkcję tę pełni DI BRE Banku S.A.
Perspektywy rozwoju Grupy

W założeniach strategicznych na lata 2010-2015 spółka przewiduje koncentrację na rozwoju organicznym. Zarząd Spółki będzie kontynuował dotychczasową strategię dla Grupy, w tym przede wszystkim:
 • Realizację procesu inwestycyjnego w obszarze nowych technologii, a w szczególności rozwój produkcji opraw SSL (Solid State Lighting – wykorzystujących LED, jako źródła światła) w ramach nowej Spółki ES‑SYSTEM NT zlokalizowanej w Dobczycach k. Krakowa, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • Prowadzenie intensywnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowań LED w technice oświetleniowej.
 • Intensywny rozwój projektów w obszarze ENERGY – SAVING, gdzie realizacje będą wykonywane również w sposób kompleksowy (łącznie z montażem).
 • Optymalizację struktur organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dla poprawy efektywności.
 • Umacnianie sprzedaży w wybranych perspektywicznych segmentach rynku oświetleniowego w kraju.
 • Rozwój sprzedaży hurtowej.
 • Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez umacnianie pozycji na wytypowanych rynkach zbytu.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego spółki.
 • Kontrolę i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.
W ocenie Zarządu 2012 rok nie przyniesie poprawy sytuacji w branży w stosunku do II pół. 2011 roku.
Zarząd nie spodziewa się ożywienia rynku bez wyraźnych impulsów wzrostowych w gospodarce globalnej. Podstawowy wpływ na decyzje zakupowe klientów będzie miała wciąż niska cena produktu. W związku z niskim wskaźnikiem rozwoju inwestycji kubaturowych, nie należy spodziewać się znaczącego ożywienia w segmencie architektonicznym. Potencjalne wzrosty będą dalej występować głównie w obszarze szeroko rozumianego budownictwa infrastrukturalnego (ze słabnącą pozycją w szczególności oświetlenia ulicznego i drogowego, z utrzymaniem pozycji oświetlenia szkół, szpitali, ośrodków życia publicznego) w związku z dotacjami unijnymi. Zarząd skoncentruje się na poszukiwaniu projektów w segmentach i na rynkach o utrzymującym się potencjale inwestycyjnym.

W 2012 roku Zarząd oczekuje wzrostu sprzedaży na rynku rozwiązań energooszczędnych w obszarze oświetlenia architektonicznego i przemysłowego. Niewielkich sygnałów ożywienia sprzedaży można oczekiwać również na rynkach zagranicznych, gdzie Zarząd obserwuje wzrost popytu na produkty ES‑SYSTEM.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać 2012 rok do poprawy efektywności działań Grupy Kapitałowej i dalszego budowania pozycji firmy na rynkach w kraju i za granicą. Wzrost przychodów w bieżącym roku będzie w istotny sposób uzależniony od wyników uzyskanych w eksporcie oraz utrzymania dominującej pozycji na rynku krajowym.
31.08.2011 - pytanie od inwestora indywidualnego
W ostatniej informacji prasowej dotyczącej wyników za I półrocze 2011 można przeczytać, że Zarząd ma nadzieję na osiągnięcie na koniec tego roku przychodów, co najmniej na poziomie 2010r. A jak to się ma do zysku netto? Czy jest to możliwe, mając na uwadze wyniki za I półrocze 2011?


"Zarząd ES‑SYSTEM we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem akcjonariuszy i dba o wzrost wartości spółki. Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy, której celem jest długoterminowy wzrost wartości spółki. Zarząd nie planuje obecnie podejmować skupu akcji własnych.
Na koniec I półrocza br. poziom zamówień spółki na kolejne miesiące 2011 roku był porównywalny do poziomu z ubiegłego roku.
W II półroczu 2011 roku czynnikiem wspierającym sprzedaż powinny być projekty związane z EURO 2012, które wchodzą w końcową fazę realizacji (w tym montaż oświetlenia).
Na rynku eksportowym spodziewany jest dalszy znaczący wzrost sprzedaży w Rosji oraz na Ukrainie, gdzie rozpoczyna się realizacja dużych kontraktów, m.in. dla Ministerstwa Obrony Rosji w Moskwie i oświetlenie stadionu piłkarskiego we Lwowie. Wyniki Grupy w lipcu br. pokazują kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży.
Pomimo niestabilnej sytuacji na rynkach światowych, Zarząd ma nadzieję na osiągnięcie na koniec tego roku przychodów, co najmniej na poziomie 2010 roku. Celem Zarządu spółki w bieżącym roku jest również poprawa zysków. W oparciu o bieżący portfel zleceń w kraju i za granicą, a także potencjał nowych projektów, kolejne kwartały powinny przynieść wzrost zysków. Sezonowo słabsze II kwartały w wynikach ES‑SYSTEM miały miejsce również w przeszłości, jednak w II półroczach widoczne były poprawy. Przykładowo w II kwartale 2009 roku Spółka miała 0,8 mln zł straty netto, a w całym I półroczu 2,4 mln zł zysku netto, mimo słabszego I półrocza na koniec roku zysk netto wyniósł 9,0 mln zł. Z kolei w 2010 roku po I półroczu ES‑SYSTEM miał 3,6 mln zł zysku netto, a cały rok zakończył z wynikiem 10,9 mln zł."
10.08.2011 - pytanie od inwestora instytucjonalnego
Proszę o informację czy Zarząd jako przedstawiciel akcjonariuszy, dbający o ich interesy, ma wizję zwiększenia wartości akcji spółki? Czy w obliczu obecnych spadków spółka planuje wykup swoich akcji?


Zarząd ES‑SYSTEM we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem akcjonariuszy i dba o wzrost wartości spółki. Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy, której celem jest długoterminowy wzrost wartości spółki. Zarząd nie planuje obecnie podejmować skupu akcji własnych. Cele i priorytety Grupy w 2011 roku w założeniach strategicznych na lata 2010-2015 spółka przewiduje koncentrację na rozwoju organicznym. W ramach rozwoju technologii Zarząd zakłada, że wzrost popytu na produkty w obszarach oszczędności energii oraz nowych technologii LED wykorzystywanej do celów oświetleniowych będą w najbliższych latach dźwignią dalszego rozwoju Grupy ES‑SYSTEM. Oszczędność energii, która staje się cywilizacyjną koniecznością i wyzwaniem na przyszłość będzie realizowana poprzez mechanizm przymusu ekonomicznego, a w krajach Unii Europejskiej również poprzez regulacje prawne. Zjawiskiem bez precedensu w branży oświetleniowej jest szybki rozwój technologii SSL (Solid State Lighting), czyli produkcji opraw na bazie półprzewodnikowych elementów oświetleniowych oraz rosnący popyt na tego typu produkty. ES‑SYSTEM należy do grona ścisłej czołówki firm, stosując rozwiązania w technologii SSL, od kilku lat prowadząc równocześnie daleko zaawansowane działania w obszarze R&D, dystansując w wielu obszarach konkurencję. Według globalnej firmy badawczej Frost&Sullivan, światowy rynek LED-ów wart był w 2010 roku 491 mln USD, a w 2017 roku jego wartość ma wynieść 2 mld USD. W bieżącym roku spółka planuje dalszy rozwój produkcji elektroniki na potrzeby systemów oświetleniowych, szczególnie wysoko zaawansowanych technologicznie. Rozwijane będą systemy inteligentnego sterowania i kontroli, technologie bezprzewodowej komunikacji i wykorzystania technologii LED.
W obszarze inwestycji w bieżącym roku Spółka uruchomiła nowy zakład produkcyjny z zapleczem badawczo rozwojowym w Dobczycach, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja w Dobczycach kosztowała około 25 mln zł, a jego docelowa zdolność produkcyjna wyniesie około 200 mln zł. Priorytety Zarządu spółki w całym 2011 roku oraz w latach kolejnych to:
 • realizacja strategicznego przesłania firmy ES - "energy-saving", czyli projektowanie, produkcja i promocja energooszczędnych systemów profesjonalnego oświetlenia,
 • kontynuacja intensywnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowań LED w technice oświetleniowej,
 • poprawa efektywności produkcji w zakładach produkcyjnych Spółek zależnych w Grupie,
 • realizacja zadań związanych z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego ES‑SYSTEM NT i realizację nowych projektów związanych z technologią SSL,
 • umacnianie sprzedaży w wybranych perspektywicznych segmentach rynku oświetleniowego w kraju,
 • rozwój sprzedaży eksportowej poprzez umacnianie pozycji na wytypowanych rynkach zbytu,
 • utrzymanie rozwoju sprzedaży hurtowej,
 • poprawa zysku brutto ze sprzedaży,
 • optymalizacja struktur organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dla poprawy efektywności kosztowej i organizacyjnej.
W obszarze strategii sprzedażowej Zarząd zakłada dywersyfikację klientów, stymulację sprzedaży w kanale hurtowym oraz umacnianiu pozycji ES‑SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe), a także dalszy rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego. Kluczowe rynki dla Grupy to rynek krajowy, gdzie jest realizowane 77% przychodów oraz rynki zagraniczne w szczególności rynki unijne. Spółka planuje pogłębić penetrację rynków eksportowych a także rozwijać sprzedaż w oparciu o hurtownie.
ES‑SYSTEM S.A. utrzymuje dobrą kondycję finansową, stabilną pozycję konkurencyjną i wykazuje wysokie bezpieczeństwo finansowe. Na koniec I kwartału 2011 roku Grupa ES‑SYSTEM dysponowała gotówką w wysokości 16 mln zł. Czynniki te w ocenie Zarządu będą miały pozytywny wpływ na sytuację biznesową firmy w kolejnych okresach. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać kolejne kwartały do poprawy efektywności działań Grupy Kapitałowej i dalszego budowania pozycji firmy na rynkach w kraju i za granicą. Spółka będzie kontynuować działania, które staną się bazą do uzyskania szybkich wzrostów w sytuacji utrwalonej poprawy otoczenia i stabilnego powrotu na ścieżkę rozwoju gospodarczego.
Czy spółka zgodnie z informacjami spodziewa się osiągnięcia dobrego wyniki finansowego za drugie półrocze na poziomie przychodów i zysku netto? Czy ten wynik może wyraźnie różnić się od pierwszego półrocza i czy założona prognoza na rok 2011 zostanie przez spółkę zrealizowana?

Zarząd ES‑SYSTEM we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem akcjonariuszy i dba o wzrost wartości spółki. Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy, której celem jest długoterminowy wzrost wartości spółki. Na koniec I półrocza br. poziom zamówień spółki na kolejne miesiące 2011 roku był porównywalny do poziomu z ubiegłego roku. W II półroczu 2011 roku czynnikiem wspierającym sprzedaż powinny być projekty związane z EURO 2012, które wchodzą w końcową fazę realizacji (w tym montaż oświetlenia). Na rynku eksportowym spodziewany jest dalszy znaczący wzrost sprzedaży w Rosji oraz na Ukrainie, gdzie rozpoczyna się realizacja dużych kontraktów, m.in. dla Ministerstwa Obrony Rosji w Moskwie i oświetlenie stadionu piłkarskiego we Lwowie.
Wyniki Grupy w lipcu br. pokazują kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży.
Pomimo niestabilnej sytuacji na rynkach światowych, Zarząd ma nadzieję na osiągniecie na koniec tego roku przychodów, co najmniej na poziomie 2010 roku. Celem Zarządu spółki w bieżącym roku jest również poprawa zysków. W oparciu o bieżący portfel zleceń w kraju i za granicą, a także potencjał nowych projektów, kolejne kwartały powinny przynieść wzrost zysków. Spółka nie publikowała prognozy finansowej na 2011 rok.
Czy istnieją jakieś zdarzenia jednorazowe czy inne, które spowodowały dość wyraźną przecenę akcji waszej spółki? I czy w końcu posiadają Państwo jakieś informacje, którymi mogli by się podzielić z drobnym akcjonariuszem zainteresowanym inwestycją w waszą firmę?

Wszystkie informacje istotne mające wpływ na wycenę spółki na rynku są przekazywane zgodnie z prawem w trybie komunikatów bieżących i okresowych, z zachowaniem zasady równości dostępu do informacji wszystkich akcjonariuszy. Zachęcamy do lektury informacji dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce relacje inwestorskie, w szczególności: telekonferencje z Zarządem spółki.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.