Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2019-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2019-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2019-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2019-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2019-2020

Przedmiot zapytania ofertowego
 
Spółka  ES-SYSTEM  S.A.  („Spółka”)  jest  według  art.  2.  pkt  9  Ustawy  o  biegłych  rewidentach,  firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 roku, poz. 1089) („Ustawa”) jednostką
zainteresowania publicznego. Spółka jest również jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM
(„Grupa Kapitałowa”).
 
Spółka  oraz  jej  Grupa  Kapitałowa  poddawane  są  badaniu  ustawowemu.  Jednostkowe  sprawozdanie
finansowe Spółki i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej za dany rok i za półrocze danego roku
sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej podlega ustawowemu
badaniu  i  przeglądowi  przez  firmę  audytorską  według  wymogów  międzynarodowych  standardów  rewizji
finansowej.
 
Dyrektor  Finansowy  GK  ES-SYSTEM  przekazuje  niniejsze  Zapytanie  ofertowe  podmiotom  uprawnionym
do badania sprawozdań finansowych w celu umożliwienia składania ofert na świadczenie usług audytorskich 
w latach 2019 – 2020.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.