Oferta publiczna

Emitent ES-SYSTEM Spółka Akcyjna
Wprowadzający Augusta Investments S.a.r.L., Bowen Investments S.a.r.L., Hedland Investments S.a.r.L.
Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Akcje Oferowane Oferta Publiczna Akcji Oferowanych obejmuje 6.500.000 Akcji Serii G nowej emisji oferowanych przez Emitenta oraz nie więcej niż 5.214.091 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Wprowadzających.
Struktura Oferty Publicznej Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest Inwestorom Indywidualnym 2.500.000 Akcji Serii G, oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się Inwestorom Instytucjonalnym nie więcej niż 9.214.091 Akcji Oferowanych (w tym 4.000.000 Akcji Serii G oraz nie więcej niż 5.214.091 Akcji Sprzedawanych).
Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży Cena Emisyjna Akcji Serii G oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych będą jednakowe i zostaną ustalone odpowiednio przez Emitenta i Wprowadzających przed rozpoczęciem Oferty Publicznej. Informacja o poziomie ostatecznej Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Harmonogram Oferty Publicznej Terminy Oferty Publicznej zostały wskazane w pkt 20.3.3 Prospektu.
Miejsce składania zapisów Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane w POK biur maklerskich wskazanych z Załączniku 28.4 do Prospektu. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogą być składane w siedzibie Oferującego, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.
Opcja Stabilizacyjna Emitent ani Oferujący nie planują przeprowadzania działań stabilizacyjnych.
Cele Emisji Szczegółowy opis sposobu wykorzystania wpływów z emisji znajduje się w pkt 3 Prospektu.
Planowany Rynek Notowań Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G przedmiotem obrotu będą PDA Serii G. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego PDA zostaną zamienione na Akcje Serii G.
Płatność za Akcje Oferowane Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinny być w pełni opłacone najpóźniej w momencie ich składania. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych muszą zostać opłacone najpóźniej w ostatnim dniu składania zapisów. Wpłata na Akcje Oferowane stanowi iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Oferowanych oraz ich Ceny Emisyjnej lub Ceny Sprzedaży. Wpłata na Akcje Oferowane może być dokonana wyłącznie w polskich złotych.
Przydział Akcji Oferowanych W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadach proporcjonalnej redukcji inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i go opłacili. Przydział nastąpi na sesji GPW, której termin wskazany został w pkt 20.3.3 Prospektu. Podstawę przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie – zapis na Akcje Oferowane. W pierwszej kolejności przydział dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowy „Księgi Popytu” oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy złożyli i opłacili zapis na Akcje Oferowane, akcje zostaną przydzielone według uznania Emitenta i Wprowadzającego w porozumieniu z Oferującym.
Oferta Publiczna i Akcje Oferowane - wybrane informacje z Prospektu Emisyjnego
Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację następujących, wymieniowych poniżej, inwestycji Grupy Emitenta:

Modernizacje wykorzystywanego parku maszynowego i stosowanych technologii przez Grupę Emitenta: kwota 30,4 mln PLN
Grupa Emitenta zamierza zrealizować kompleksowy program modernizacji parku maszynowego obejmujący wymianę części parku maszynowego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji w głównym zakładzie produkcyjnym Grupy w spółce ES‑SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Inwestycje te mają na celu poprawę efektywności pracy, obniżenie zużycia czynników energetycznych oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Nowe linie produkcyjne pozwolą Grupie Emitenta na realizację produkcji nowych linii wzorniczych produktów zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami rynku.

Budowa nowych obiektów budowlanych Grupy Emitenta: kwota 5,0 mln PLN, w tym:
  • budowa hali magazynowej i produkcyjnej
    w ES-SYSTEM WILKASY Sp. z o.o.
Nowe obiekty kubaturowe będą zrealizowane w technologiach pozwalających na maksymalnie efektywne gospodarowanie mediami energetycznymi. Zapotrzebowanie na energię nowoczesnego parku maszynowego i nowych linii produkcyjnych o wysokiej efektywności i wysokiej energooszczędności zostanie pokryte z efektu zaoszczędzonej energii uzyskanej w procesie modernizacji parku maszynowego.
Powyższe cele inwestycyjne zostaną zrealizowane w latach 2007-2008.
Środki pozyskane przez ES‑SYSTEM w drodze emisji Akcji Serii G, a przeznaczone na realizację celów inwestycyjnych w ES‑SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., będą sukcesywnie przekazywane przez ES‑SYSTEM w formie pożyczek lub kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego ES‑SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
  • budowa zakładu produkcyjnego nowo utworzonej spółki
    ES‑SYSTEM NT Sp. z o.o. w Dobczycach

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.